Affärsmodell & strategi

Verksamheten är indelad i fem affärssegment inriktade på bostäder; hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa verksamheter; bad- och fritid inklusive byggande, finansiering och ägande av badanläggningar samt leasing av flygplan. Därtill finns en investeringsverksamhet som bland annat investerar i noterade värdepapper.

Vision

Tillsammans bygga bestående värden för kommande generationer.

Affärsidé

Skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla tillgångar med långsiktigt stabil och god värdepotential.

Affärsmodell

Genom förädling och vidareutveckling av fastigheter och
andra tillgångar inklusive rörelsedrivande verksamheter
skapar Tagehus substansvärdetillväxt.

Flertalet verksamheter har fastighetskoppling, men i portföljen finns även andra investeringar varav några lite mer otraditionella som flygmotorer.

Med ett öppet och långsiktigt investeringsperspektiv möjliggörs investeringar inom ett brett område samtidigt som riskerna sprids. Tagehus kan göra affärer där andra aktörer av olika skäl kan vara förhindrade att delta.

Affärsmodellen är sprungen ur det fastighetskunnande och kapital som byggts upp sedan verksamheten startades på 1940-talet. Genom att utveckla och förädla tillgångar i Sverige och Nederländerna uppnås riskspridning samtidigt som Tagehus kan få hävstång på sin kompetens.

Tagehus tillämpar inga bestämda exithorisonter.

Strategi

Tagehus fokus ligger på tillväxt av förvaltningsresultat och eget kapital

För att skapa tillväxt är strategin att investera i fastigheter, fastighetsrelaterade tillgångar, flyg och värdepapper med en hög avkastning i relation till risknivån. Även rörelsedrivande verksamheter är intressant, särskilt när dessa kan vara hyresgäster i det egna fastighetsbeståndet.

Tillväxtmålen ska nås genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Exempel på investeringar är bostäder, hotell, hotellrörelser, badanläggningar, flygrelaterade tillgångar samt börsnoterade fastighetsbolag och andra värdepapper.

Läs vår senaste årsredovisning!

Den 3:e maj kom vår årsredovisning från tryckeriet – vill du beställa den från oss eller läsa i PDF-form klickar du på knappen nedan.

Läs vår årsredovisning

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.