Vad är Tagehus för slags bolag?

Tagehus är ett samlingsnamn för verksamhet som bedrivs av Tagehus Holding AB i Sverige samt T Ljungberg BV i Nederländerna. Tagehus har sina rötter i den byggnadsfirma som Tage Ljungberg grundlade i Stockholm i mitten av 1940-talet. I dag bedrivs verksamheten inom fyra affärsområden; fastighetsförvaltning- och utveckling, investeringsverksamhet inom främst bygg- och fastighetsbolag samt bad och friskvård respektive flygplansuthyrning. De båda senare verksamheterna bedrivs främst inom ramen för två helägda dotterbolag, Medley och Rockton.

Varför har ni så skilda verksamhetsområden?

I grunden är inte skillnaderna så stora som de kanske först förefaller vara. Att äga och hyra ut flygplan är inte helt olikt fastighetsägande, skillnaderna är främst att de är rörliga tillgångar med ett begränsat liv i kommersiell drift. Vårt bad- och friskvårdserbjudande kan även innefatta uppförande, ägande och drift av hela badhusfastigheten.

Tyngdpunkten ligger alltjämt inom fastigheter?

Det stämmer. Portföljen omfattar flera kategorier av fastigheter inklusive kontor, bostäder, hotell och konferensanläggningar vilket bidrar till riskspridningen. För att ta ett helhetsgrepp på den senare verksamheten äger Tagehus även driftsbolag med fokus på konferens- och weekendverksamheter.

Även investeringsverksamheten utgörs till största del av bygg- och fastighetsbolag där innehavet i Atrium Ljungberg är det värdemässigt mest betydelsefulla. I portföljen ingår också delägande i ett antal fastighetsutvecklingsprojekt.

Varför just Nederländerna?

Investeringstillfället i Nederländerna uppstod i början av 1990-talet i samband med en fastighetskris som drabbade många marknader i Europa, inklusive Nederländerna. Eftersom ett antal investeringar gjordes och de dessutom är koncentrerade till samma geografiska marknad, Amsterdam, så kan de förvaltas effektivt. Dessutom bidrar de eurobaserade investeringarna till riskspridningen i portföljen.

Vem står bakom Tagehus?

Tagehus, det vill säga Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV, ägs av familjen Ljungberg. Johan Ljungberg är styrelseordförande i Tagehus.

Hur ska Tagehus se ut om fem år?

Tagehus mål är att öka det egna kapitalet med i snitt 10 procent per år. I praktiken innebär det att Tagehus kommer fortsätta att stärka och investera inom de olika affärsområdena ungefär på det sätt som skett under senare år, det vill säga främst i fastighets- och flygplansrelaterade tillgångar.