Tagehus logo

Tagehus Integritetspolicy

Tagehus Holding AB, 556813-3945, (”Tagehus”) är personuppgiftsansvarig för samtliga bolag i koncernen och följer EUs dataskyddsförordningen, GDPR.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
• namn
• personnummer (om det krävs för säker identifiering)
• kontraktsnummer
• postadress
• e-postadress
• hyresobjektslista
• inkomstuppgifter

I förekommande fall kan också följande personuppgifter komma att inhämtas och behandlas:
• betalningar och eventuella betalningsförsummelser
• ekonomiska förhållanden via exempelvis kreditupplysning
• förekomst av säkerhet och bankkontouppgifter
• uppgifter om förbrukning av exempelvis el eller annan media
• specifika bostadsbehov vid en anmälan om bostadsanpassning
• störningsanmälan
• polisanmälan

Vad används uppgifterna till?
I de flesta fall sker Tagehus behandling av personuppgifter med ett avtal som rättslig grund. Personuppgifter registreras och behandlas när ett nytt avtal ingås eller när ett pågående avtal behöver administreras. Exempel på specifika ändamål om hur Tagehus kan behandla personuppgifter:
• För att kunna ingå, administrera och uppfylla åtaganden enligt hyreskontrakt, inklusive parkeringsuthyrning. För administration avseende och tillhandahållande av elektroniska portlås och porttelefoner.
• För att kunna ge service och besvara dina frågor vid kontakt med vår kundtjänst.
• För interna administrationsändamål och intern statistik.
• För att administrera våra kösystem.
• För att informera om vår verksamhet via vårt nyhetsbrev.
• För att kunna fullfölja förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut.
• För att marknadsföra men där följer vi det som anses vara god sed på området.

Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?
Syftet med behandlingen är inledningsvis att kontrollera att intressenten uppfyller de krav som Tagehus ställer på en ny avtalspart. Under pågående avtalsförhållande är syftet att administrera och upprätthålla parternas skyldigheter och rättigheter enligt avtalet.
Personuppgifter kan även användas för att erbjuda tjänster och service utöver vad som har reglerats i avtalet, behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla skyldigheter som fastighetsägare. Personuppgifter kan komma att hämtas från, och lämnas ut, till berörda myndigheter eller intresseorganisationer.

Tagehus har ett systematiskt arbete med dataskydd, en grupp som jobbar aktivt med dataskydd och rutiner för gallring av personuppgifter vilken i huvudsak innebär att gallring sker när behandling inte längre är relevant för ändamålet/-n enligt ovan.

För mer info om hur vi hanterar personuppgifter gärna kontakta marie.modig@tagehus.se