Tagehus bygger för generationer

Vår värdegrund vilar på en stolt byggmästartradition. Nu, liksom då präglas vår verksamhet av ärlighet, lojalitet, pålitlighet och omtanke om individen.

1946 – Tage Ljungberg grundar företaget
3:e generationens familjeföretag
Cirka 600 medarbetare

Tagehus – en stark länk i kombinationsaffärer

Vi förädlar och vidareutecklar utifrån ett långsiktigt perspektiv i flera olika branscher


Verksamheten är indelad i fem affärssegment inriktade på bostäder, hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa, bad- och fritid inklusive byggande, finansiering och ägande av badanläggningar samt leasing av flygplan. Det femte affärssegmentet är Investeringar med Atrium Ljungberg som den viktigaste strategiska investeringen där Tagehus har en aktiv roll i styrelsen som en av huvudägarna. Detta är Tagehus största investering i ett enskilt bolag.

På koncernnivå finns 12 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm medan ytterligare totalt 618 personer är anställda i åtta olika dotterföretag i Sverige och Nederländerna. Vid utgången av 2019 hade de samlade tillgångarna ett marknadsvärde på 10 446 (8 899) Mkr och det egna kapitalet uppgick till 6 177 (4 962) Mkr. Substansvärdestillväxten har i genomsnitt varit 17 procent de senaste fem åren. Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans.

Intresserad av att jobba med oss?

Kontakta oss här