Respekt, långsiktighet
och nära relationer

Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det
i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterföretag.
Tagehus är familjeägt och har varit verksamt under tre generationer.

Tagehus affärsområden

Verksamheten är indelad i fem affärssegment inriktade på Bostäder, Hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa verksamheter, Bad och fritid som innefattar byggande, finansiering
och ägande av badanläggningar, Leasing av flygplan genom Rockton samt Investeringar,
där bland annat den strategiska investeringen i Atrium Ljungberg ingår.

AFFÄRSOMRÅDE HOTELL & KONFERENS

Amsterdam, Stockholm, Åre och Mälardalen


Tagehus hotell- och konferensanläggningar är belägna i centrala Amsterdam, Stockholm, Åre och Mälardalen. Hotellmarknaden är intressant och Tagehus tittar på investeringar i nya hotellfastigheter i såväl Sverige som i övriga Europa.

Rese- och besöksnäringen visar god tillväxt och utgör en intressant marknad. Tagehus avser vara aktiv på marknaden och lägga anbud på hotelldrift och koncept när tillfälle ges.

AFFÄRSOMRÅDE FLYG

Rockton Aviations –
leasing av flygplansflotta


I segmentet Flyg ingår Rockton AB som förvaltar en flygplansflotta om totalt 20 flygplan. Flygplanen hyrs främst ut till regionala flygbolag i Europa.

AFFÄRSOMRÅDE INVESTERINGAR

Atrium Ljungberg en långsiktig investering

Till Tagehus strategiskt viktiga och långsiktiga investeringar hör bland annat innehavet i Atrium Ljungberg där Tagehus äger drygt 10 procent av rösterna i bolaget.

AFFÄRSOMRÅDE BAD & FRITID

Tagebad bygger och Medley ansvarar för driften

Medley driver bad- och friskvårdsanläggningar på uppdrag av kommuner över hela Sverige. Medley ingår i Tagebad som både bygger badhus och genom Medley ansvarar för driften.

AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER

Hyresfastigheter i Åre

Tagehus utvärderar nya bostadssatsningar i Åre efter en konsolidering av det lokala bostadsbeståndet medan intresset är fortsatt mycket stort för bostadsutvecklaren Credentias nyproducerade bostadsrätter.

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.